KATILIM ŞARTLARI - ISTANBUL JEWELRY SHOW

İSTANBUL JEWELRY SHOW FUARI KATILIM ŞARTLARI
Bir taraf ISTANBUL JEWELRY SHOW fuarına katılmak üzere bu kira sözleşmesini imzalayan kuruluş (Müşteri), diğer taraf fuarı organize eden şirket (UBM Rotaforte) olarak anılacaktır. Taraflar işbu sözleşmenin tüm şartlarına eksiksiz olarak uymayı gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüd etmişlerdir. 
A - MALİ ŞARTLAR:
1- Müşteri, işbu kira sözleşmesine göre UBM Rotaforte'nin yükümlülüklerinin doğmasının, kira bedellerine ait nakit, senet ve/veya çeklerin sözleşmeye uygun olarak UBM Rotaforte'ye sözleşme esnasında defaten teslim edilmesi ve vadelerinde ödenmesi şartına bağlı olduğunu bilir ve kabul eder. 
2- Müşteri, bu sözleşmeyi imzaladığı andan itibaren sözleşmenin birinci sayfasında katılacağını beyan ettiği fuar(lar)a katılmayı kabul eder, sözleşmeyi imzaladıktan sonra herhangi bir sebeple fuar(lar)a katılmamazlık edemeyeceğini bilir ve gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüd eder. Sözleşmenin dördüncü sayfasında belirlenen vade tarihlerinden sonra yapılan sözleşmelerde vade tarihi geçmiş tutarlar, ilk yaklaşan takside ilave edilir ve bakiye çek veya senetlerde aşılan gün sayısı kadar vade erkene alınarak gecikme telafi edilir veya bu sözleşmenin dördüncü sayfasında belirlenmiş vadelerin dışında bir ödeme planında mutabakat yapıldıysa, bu uygulamanın faturaya aylık %2 vade farkı yansıtılarak yapılacağını bilir. Müşteri birbirini takip eden iki senedi ve/veya çeki veya senetler ve/veya çekler teslim edilemedi ise bu sözleşmenin dördüncü sayfasında yazılmış olan ödeme vadelerinden birbirini takip eden iki adedini vadesinde nakden ödemez ise katılım bedelinin bakiye kısmı ve dolayısı ile tanzim ettiği tüm senetler ve çekler ile işbu sözleşmeden doğan tüm mali yükümlülüklerin muaccel hale geleceğini, senetlerden ve/veya çeklerden birbirini takip eden iki adedinin veya bu sözleşmenin dördüncü sayfasında belirtilmiş olan ödeme vadelerinden birbirini takip eden iki adedinin vadesinde nakden ödenmemesi halinde sözleşmenin kendiliğinden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın UBM Rotaforte tarafından haklı nedenle fesih edilmiş sayılacağını, bu durumda UBM Rotaforte'nin bakiye alacağının muaccel hale geleceğini, ayrıca sözleşme nedeniyle UBM Rotaforte'nin uğrayacağı tüm zararları da UBM Rotaforte'nin ilk talebi üzerine derhal ödeyeceğini, fesih edilmiş olan alanı UBM Rotaforte'nin başka bir müşteriye verme hakkının bulunduğunu, fesih şartlarının oluşması ardından alan UBM Rotaforte tarafından başka bir müşteriye verilmiş olsa dahi ödeme yükümlülüklerinin devam ettiğini bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. 
3- Müşteri işbu sözleşmeyle katılmayı taahhüd ettiği fuar(lar)a stand kurarak katılmakla yükümlüdür. Sözleşmeden doğan mali yükümlülüğünü yerine getirmiş olsa dahi, stand kuramayacağını fuar açılışından en az 75 gün önce yazılı olarak UBM Rotaforte'ye bildirmek zorundadır. Bildirimin açılışa 75 günden kısa bir sürede yapılması durumunda stand kurmayacağı öğrenilen veya hiçbir bildirimde bulunmadan stand kurmayan Müşteri, fuarın genel görünümünü bozmak veya bozmaya yeltenmek ve diğer katılımcıların mal sergileme haklarını ihlal etmekten ötürü stand kurmadığı fuar(lar)ın toplam katılım bedelinin %50 si oranındaki cezayı katılım bedeline ek olarak UBM Rotaforte'ye ödeyeceğini bilir. Tespit UBM Rotaforte fuar alanı sorumluları tarafından tutanakla yapılır. Müşteri tutanağa ve tutara itiraz hakkı olmadığını, UBM Rotaforte'nin stand kurmadığı için yerini başka bir müşteriye tahsis etme hakkına sahip olduğunu, alan başka bir müşteriye tahsis edilmiş olsa dahi, stand kurmayacağı bildirimini zamanında ve yazılı olarak yapmadığı için %50 ilave cezai ödeme yükümlülüğünün devam ettiğini bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. 
4- Müşteri işbu sözleşme ile kiraladığı fuar alanını, UBM Rotaforte'nin izni olmaksızın 3. şahıslara kullandıramaz, fuar alanının bir bölümü ve / veya tamamı üzerindeki haklarını 3. şahıslara devredemez. Müşteri'nin UBM Rotaforte'nin izni olmaksızın kiralamış olduğu alanı 3. şahıslara kullandırdığı ve / veya devrettiği tespit edildiği takdirde, fuar toplam katılım bedelinin %50'si oranındaki cezayı katılım bedeline ek olarak UBM Rotaforte'ye ödeyeceğini bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. Tespit UBM Rotaforte fuar alanı sorumluları tarafından tutanakla yapılır. Müşteri tutanağa itiraz hakkı olmadığını bilir. 
5- Müşteri, sözleşmede adı yazılı firma haricinde, bu sözleşmenin dördüncü sayfasında stand ortağı olarak belirtilmemiş ve onayı müteakip ödemesi yapılmamış başka hiçbir firmanın ürünlerini sergileyemez. Aksi davranış halinde, kanun önünde tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olacağı gibi, UBM Rotaforte bu tür bir durum tespit ettiği takdirde, Müşteri'den cezai bedel olarak 750 us$ tahsil eder. Tespit UBM Rotaforte fuar alanı sorumluları tarafından tutanakla yapılır. Müşteri tutanağa ve tutara itiraz hakkı olmadığını bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. 
6- UBM Rotaforte iki katlı standlardan ek ücret alma hakkını saklı tutar ve yürürlüğe koyması halinde fuar açılışından en geç 120 gün önce ilan eder. UBM Rotaforte'nin talebi halinde, Müşteri iki katlı standlarda, toplam alan bedeline ilave olarak zemin alanı 100 m2 ye kadar olan standlarda toplam alan bedelinin %50sini, zemin alanı 100 m2 nin üzerinde olan standlarda ise 50 m2 x alan birim bedeli tutarını ödemekle yükümlüdür. 
B- ÜRÜN SERGİLEME, STAND İÇİ AKTİVİTELER, BASILI YAYINLAR VE INDOOR-OUTDOOR REKLAMLARI İLE İLGİLİ KURALLAR VE İHLALİ DURUMUNDA UYGULANACAK ŞARTLAR:
Müşteri işbu fuar alan kira sözleşmesini imzaladığı andan itibaren, sözleşmede ve''Fuar Yönetmeliği''nde yer alan tüm kurallara eksiksiz uyması gerektiğini ve ihlali halinde sorumlusu olduğunu bilir. Her türlü tespitin UBM Rotaforte'nin fuar sahası sorumlularından herhangi iki kişinin imzalayacağı tutanak'la yapılacağını, tutanağa itiraz hakkının bulunmadığını, aşağıda listelenen maddeler dahilinde belirtilen cezai tutarları UBM Rotaforte'nin faturalamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde nakden ödeyeceğini, ödemesini geciktirdiği takdirde aylık %2 vade farkı uygulanacağını bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. 
1- UBM Rotaforte, Müşteri'nin standlarında sergilenen, satış bağlantıları yapılan ürünlerin mali, ticari ve hukuki hiçbir sorun ve mükellefiyetine taraf değildir. Müşteri'nin standlarında yaptığı teşhir ile ilgili olarak UBM Rotaforte'nin üçüncü şahıs ve kurumlara karşı doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur. 
2- Müşteri fuar alanının tümünde ve kendi kullanımına tahsis edilen alan dahilinde Türk Ceza Kanunlarına ve UBM Rotaforte'nin koyacağı kurallara aykırı olan hiçbir aktivitede bulunmayacağını ve ticari ahlak ve rekabet kurallarına uygun olarak sergileme yapacağını ve aykırı davranışı halinde üçüncü şahıs ve kurumlara karşı tüm sorumluluğun direk kendisinde olduğunu bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. Bu konu ile ilgili olarak UBM Rotaforte'nin üçüncü şahıs ve kurumlara karşı doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur. 
3- Müşteri, ön hazırlık ve boşaltma süreleri de dahil olmak üzere fuar süresince Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkartılan Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen standartlara uyacağını, sebep olacağı gürültü nedeniyle fuar merkezinin ve/veya UBM Rotaforte'nin karşılaşacağı her türlü idari ve adli cezadan dolayı fuar merkezinin ve/veya UBM Rotaforte'nin maruz kalabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. Müşteri ayrıca katıldığı fuarın B2B fuarı olduğunu ve diğer katılımcıların sergi haklarını engelleyecek düzeyde gürültü yapamayacağını bilir. Salon dahilinde bir diğer katılımcıdan gelecek şikayet durumunda, anında sesli aktivitesini sonlandırmakla yükümlü olduğunu bilir. Bir kez yapılacak sözlü uyarıya rağmen ihlalin sürdürülmesi halinde 275 us$ tahsil edilir. 
4- Müşteri, standında ve/veya fuar merkezi içinde organize edeceği veya katılacağı etkinlik içerisinde yapacağı müzik, radyo, TV ve VCD ile DVD yayınlarının her türlü telif hakkından sorumludur. Bu konu ile ilgili olarak UBM Rotaforte'nin üçüncü şahıs ve kurumlara karşı doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur. 
5- Fuarlar süresince ziyaretçilere sunulmak için hazırlanan fuar kataloğunda her Müşteri'ye tahsis edilecek olan firma bilgileri alanı için, gerekli bilgiler Müşteri tarafından anılan fuarın açılışından en geç 4 hafta önce UBM Rotaforte'nin vereceği şifreyi kullanarak online sisteme girilmediği takdirde fuar kataloğunda bu sözleşmenin birinci sayfasında yazılı olan Katılımcı Firma Bilgilerinin yayınlanacağını bilir ve kabul eder. 
6- Müşteri fuar kataloğunda yayınlanacak bilgilerinde, başka firmalar tarafından üretilen ve mümessillik belgesine sahip olmadığı ürünler ile ilgili yazı yazamaz. Bu konuyla ilgili Müşteri'nin mümessili olduğu firma veya 3. şahıslarla ilgili anlaşmazlığında UBM Rotaforte taraf olmadığı gibi fuar kataloğunda yayınlanan bilgilerden dolayı tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olup, bu konu ile ilgili olarak UBM Rotaforte'nin üçüncü şahıs ve kurumlara karşı doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur. 
7- Müşteri fuarlar süresince yapmayı planladığı etkinlikler ile ilgili olarak, fuarların açılış tarihinden en geç 2 hafta önce UBM Rotaforte'den onay almakla yükümlüdür. Yapılması planlanan ses ve görsel efekt gerektiren etkinlikler sadece UBM Rotaforte'nin göstereceği alanda gerçekleştirilebilir. Müşteri, standını bu tür bir etkinlik için kullanamaz. Müşteri UBM Rotaforte'den izin almaksızın etkinlik yaparak bu kuralı ihlal ettiği takdirde, 275 us$ tahsil edilir. 
8- Müşteri standına ayrılan en X boy X yükseklik sınırları dışında; fuar alanının ortak ve genel kullanıma ait yerlerinde ve tavanında firmasını temsil eden, reklâmını yapan, afiş, ilan, bayrak, balon ve sinyalizasyon kullanamaz. Standı dışında broşür ve promosyon malzemesi dağıtımı yapamaz. Bu tür tanıtımlar için UBM Rotaforte'nin önceden yazılı izni olması ve her tanıtım şekli için ayrı ayrı belirlenmiş bedellerin ödenmiş olması gereklidir. Standında ise kendi ürünü dışında başka bir firmanın tanıtımı ile ilgili herhangi türde bir dağıtım veya reklam yapamaz. Müşterinin, izinsiz ve bedeli ödenmemiş tanıtım yaptığının veya kendine ait olmayan bir ürünün tanıtımını yaptığının tespiti halinde, UBM Rotaforte'ye tanıtımın tutarını ödemekle yükümlü olduğunu gayri kabili rücü kabul, beyan ve taahhüd eder. Bir kez yapılacak sözlü uyarıya rağmen, ihlalin sürdürülmesi halinde tanıtımın satış bedeline ek olarak 275 us$ tahsil edilir.
C – STAND KURULUMU İLE İLGİLİ FUAR VE FUAR ALANI KURALLARI VE İHLALİ DURUMUNDA UYGULANACAK ŞARTLAR: 
Müşteri işbu fuar alan kira sözleşmesini imzaladığı andan itibaren, sözleşmede ve''Fuar Yönetmeliği''nde yer alan tüm kurallara eksiksiz uyması gerektiğini bilir ve ihlali halinde, ihlal fuar alanında kurduğu standı ile ilgili ise stand yapımından sorumlu kıldığı firma veya kişi ile birlikte ve ayrı ayrı sorumlusu olduğunu, ihlal fuarın stand ile ilgili kurallarının dışında genel organizasyon ile ilgili ise tek başına sorumlusu olduğunu bilir. Her türlü tespitin ihlali yapan Müşterinin imzası aranmaksızın, UBM Rotaforte'nin fuar sahası sorumlularından herhangi iki kişinin imzalayacağı tutanakla yapılacağını, Müşterinin tutanağa itiraz hakkının bulunmadığını, aşağıda listelenen maddeler dahilinde belirtilen tutarları UBM Rotaforte'nin faturalamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde nakden ödeyeceğini, ödemesini geciktirdiği takdirde aylık %2 vade farkı uygulanacağını bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. Fuar Yönetmeliği stand yapımı dahil fuarın genel yerleşim ve organizasyon düzeni ile ilgili kuralları, ve Müşterilere verilecek her türlü hizmetin veriliş şartlarını içermekte olup UBM Rotaforte tarafından organizasyon ihtiyaçları doğrultusunda gereğinde değiştirilebilir. 
1- Müşteri stand kurulumunu hazırlayacak ve uygulayacak firma veya kişiyi, Fuar Merkezi ve UBM Rotaforte'nin yayınladığı ''Fuar Yönetmeliği'' hakkında bilgilendirmek ve bu sözleşmenin ''Müşterinin fuar standı kurulumunu gerçekleştiren firma veya kişi ile birlikte ve ayrı ayrı sorumlusu olduğu kurallar ve ihlali halinde uygulanacak ilgili cezai tutarları'' bölümünde belirtilen kurallar ve yaptırımları konusunda taahhüd altına almak ve stand kurulumu sorumlusu firma veya kişinin bilgilerini UBM Rotaforte'ye Fuar Yönetmeliği'nde belirtilen süre içinde bildirmek zorundadır. 
UBM Rotaforte, standın kaç kat olduğu ve net yükseklik ölçüsünü, standta kullanılan malzeme bilgilerini, talep ettiği KW ile standının kurulum - açık olduğu günler ve sökümü sırasında uygulamada olacak kuralları ve ilgili cezai tutarlarını stand kurulumuna yetkili kıldığı firma veya kişiye bildirdiğine dair beyanını içeren kaşeli ve imzalı formu elden veya posta yolu ile UBM Rotaforte'nin elinde fuar açılışından en geç 45 gün önce olacak şekilde teslim etmemiş olan Müşterilerin stand kurulum sorumlusunu fuar alanına kabul etmeme hakkına sahiptir. Stand kurulum sorumlusu firma veya kişinin kurallardan habersiz olduğunu beyan etmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Stand kurulumu sorumlusu, stand kuracağı fuarın ve fuar merkezinin kurallarını fuarın organizatörüne bizzat başvurarak öğrenmekle yükümlüdür. 
Müşterinin fuar standı kurulumunu gerçekleştiren firma veya kişi ile birlikte ve ayrı ayrı sorumlusu olduğu kurallar ve ihlali halinde uygulanacak ilgili cezai tutarları : 
2- Müşteri standını hazırlarken yangına sebebiyet verebilecek hiçbir malzeme kullanamaz. Elektrik bağlantılarında kullanacağı gücün üzerindeki güce dayanıklı kablolar kullanmalıdır. Müşteri veya stand yapımına yetkili kıldığı dekoratörü özel stand dekorasyonu için kullanacağı toplam gücün %15 üzerinde elektrik kablo bağlantısı talebinde bulunmak ve UBM Rotaforte tarafından aksi belirtilmediği takdirde ödemesini direkt olarak Istanbul Fuar Merkezi'ne yapmakla yükümlüdür. Eksik güç bildiriminden ve/veya bedeli fuar kurulumu başlamasından en geç 7 gün önce yatırılmamasından doğabilecek elektrik kesintisi ve tüm bu konulardaki eksik ve hatalı hareket ve işlemlerden dolayı meydana gelebilecek kazalarda zarar görebilecek fuar alanı ve tüm 3. şahıslara karşı her türlü maddi ve manevi tazminat sorumluluğu tamamen Müşteri'ye aittir. Anılan sebeplerle Fuar Merkezi yetkililerinin elektrik vermemesinden dolayı UBM Rotaforte sorumlu tutulamaz. Müşteri tarafından talep edilen KW ile kullanıldığı tespit edilen KW arasında negatif fark tespit edildiği takdirde KW fark tutarı + 275 us$ tahsil edilir. Müşterinin standına uygun olmayan kablo bağlantısı sebebiyle rögar içinde hasar oluşması halinde 750 us$ tahsil edilir. 
3- Müşteri hazırlayacağı standında, fuar alanı dahilinde 1) alçı kullanamayacağını, 2) kaynak yapamayacağını, 3) boyayapamayacağını ve 4) ahşap kesimi yapamayacağını bilir. Belirtilen dört işlemden birinin,birkaçının veya tümünün yapılması halinde;her bir ihlal edilen işlem için ayrı ayrı alan m2si x 15 us$ tahsil edilir. 
4- Müşteri, hiçbir şekilde fuar alanı içerisinde bulunan yangın ihbar sistemi elemanlarından ışık demetli BİM dedektörlerinin, yangın noktaları/ dolaplarının, ilk yardım noktalarının, acil çıkışlar ve havalandırma menfezlerinin önlerini kesinlikle kapatamaz, fuar alanında yanıcı/uçucu gaz dolu balon bulunduramaz ve reklam amaçlı olarak da kullanamaz. Aksi durumda Istanbul Fuar Merkezi ve/veya UBM Rotaforte gerekli müdahaleyi yapmakla yetkilidir. Müdahale esnasında standta oluşacak hasardan UBM Rotaforte ve / veya Istanbul Fuar Merkezi sorumlu tutulamaz. Belirtilen kuralın ihlali halinde 750 us$ tahsil edilir. 
5- Tek katlı standların maksimum yükseklik sınırı 4 metre, iki katlı standların maksimum yükseklik sınırı 5 metre olarak belirlenmiştir. iki katlı stand dekorasyonu UBM Rotaforte'nin iznine tabidir ve uygun görüldüğü takdirde minimum 50 m2 ve üzeri standlara verilir. İki katlı standlarda üst sınır olan 5 metrenin her şekil şartta aşılması tehlikeli ve yasaktır. Belirlenen yüksekliklerin aşılması halinde 1.000 us$ tahsil edilir. 
6- Müşteri, hazırlayacağı standında kendisine tahsis edilen alan dışına çıkmamak (ön, yanlar, arka ve yükseklik olarak) ve diğer stand sahiplerinin sergileme haklarına tecavüz etmemek mükellefiyetini taşır. Hazırlayacağı standların koridora cephe olan kısımlarında, her bir cephenin en az 1/2 bölümünün vitrin yapılması veya açık bırakılması gerekmektedir. Bu sebeple UBM Rotaforte, Müşteri'ye tahsis edilen stand dekorasyonunu kontrol etmek, gerek görürse müdahale etmek, durdurmak, gerek görürse değişiklik yapılmasını istemek ve/veya ihlali halinde ceza kesmek yetkisine sahiptir. Ayrıca UBM Rotaforte, koridor üzerinde olduğu halde cephelerinin 1/2 sinden fazlası kapalı ve/veya vitrinsiz yapılmış standların, alanın daha geri ve kenar bölgelerine doğru yerleştirilmesini talep edebilir. Müşteri fuarın genel bütünlüğünü düzenleme sebebiyle yapılan bu işlemlere itiraz edemez. Belirtilen kuralın ihlali halinde sözleşmede yazılı alan m2si x 15 us$ tahsil edilir. 
7- Müşteri boş alan ve UBM Rotaforte aracılığı ile kiraladığı stand malzemelerinin uğrayacağı her türlü hasardan sorumludur. Zemine, kolonlara ve fuar alanı duvarlarına delmek, boyamak, çivi çakmak ve yapıştırıcı kullanmak suretiyle zarar vermek, hangar ve giriş-çıkış kapılarına, duvarlara ve kolonlara nakliye aracıyla çarparak zarar vermek, kiralık standlara çivi çakmak, delmek, kesmek veya çift taraflı bant dışında yapıştırıcı kullanmak ve boyamak suretiyle zarar vermek yasaktır. Müşteri bu hasarları ve fuar merkezinde yapacağı her türlü diğer hasarları nakden tazmin etmek zorundadır. Müşteri hasar tazminatlarını ödemeden standında sergilenen mallarını fuar dışına çıkartamaz. Tazminat Müşteri tarafından ödenene kadar, sergilenen malları fuar organizatörü veya fuar merkezi yetkilileri tarafından yeddiemin gözetiminde bir yere taşınabilir. Bu konudaki taşıma, depo bedeli ve yeddiemin masrafları tazminata ek olarak Müşteri tarafından ödenir. Hasar Müşteri'nin alanı terketmesinden sonra tespit edildiyse, fuar alanı sorumlularının tutanakları ve hasarın tamiri için bilahare belirleyeceği tutar kesindir ve Müşteri'nin itirazına açık değildir. 
8- Müşteri, fuarın belirlenen açılış saatinden en geç 18 saat evvel stand inşaatını ve çevre koridorları dahil inşaat temizliğini tamamlayarak, artıklarını fuar merkezi dışına taşımak ve en geç 15 saat evvel stand içi yerleşim ve ince temizlik hazırlıklarını tamamlamakla yükümlüdür. Standın sergiye hazır hale getirilmesinde gecikme yaşanması halinde Müşteri'nin stand kurulumu görevlilerinin belli bir zaman limitine kadar çalışmasına devam edebilmesi için, UBM Rotaforte Salon sorumlusu'na çalışmanın tahmini süresi yazılı dilekçe ile belirtilerek saat başı / 75 us$ bedel yatırılmak suretiyle saat 23:00 ü geçmeyecek şekilde çalışma izin alınabilir. 23:00 e kadar bitirilememiş standlar açılışa yetiştirilememiş stand kabul edilecek ve fuarın genel görünümüne zarar vermesi sebebiyle ceza uygulanacaktır. 
Müşterinin stand kurucusunun kurulum için verilen zamanlama takvimine uymayarak stand yapımını saat 23:00 e kadar tamamlayamaması durumunda 1.000 us$ tahsil edilir. Müşterinin stand kurucusunun kurulumu tamamlaması ardından, stand inşaat artıklarını en geç saat 23:00 e kadar fuar merkezi alanı (açık alan dahil) dışına taşıtmaması durumunda (Belediye çöp toplama merkezlerine taşıtılması gerekmektedir. ) 300 us$ tahsil edilir. 
9- Müşteri ödeme yükümlülüklerini tümüyle tamamlamış olsa dahi, standını açılışa yetiştirememiş ise, UBM Rotaforte fuarın genel bütünlüğü ve sükûneti açısından günlük kapanış saatine kadar Müşteri'yi fuar sahasına kabul etmeme yetkisini elinde tutar. Fuar ilk gün kapanış saatinden sonra dekorasyonun tamamlanması çalışması için fuar alanına dekoratör firma elemanlarının kabulü için, UBM Rotaforte'ye çalışmanın tahmini süresi yazılı dilekçe ile belirtilerek, 300 us$ bedel yatırılır. Ek çalışma süresi saat 20:00 de başlar ve hiçbir şekil şartta saat 24:00 ü geçemez. Bedelin yatırılması mukabili çalışmalara izin verilir. 
10- Istanbul Fuar Merkezi veya UBM Rotaforte fuar kapanışını takip eden günde saat 10:00 a kadar fuar alanını tam olarak boşaltmamış, zeminini temizlememiş ve artıklarını fuar sahasından tahliye etmemiş olan Müşteri'nin mallarını ve/veya dekorasyon artıklarını herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın dışarıya taşıyabilecektir. Bu nedenle yapılacak tüm harcamalar ile tahliye esnasında doğabilecek her türlü kaza, hasar ve kaybın sorumluluğu Müşteri'ye aittir. UBM Rotaforte, zamanında sökümü tamamlayamayan ve inşaat artıklarını zamanında Fuar Merkezi dışına taşıtmayan Müşterilerden cezai bedel tahsil eder. Ayrıca UBM Rotaforte'nin Fuar Merkezi ile arasında imzaladığı alan kiralama kontratında belirlenen zamanlama sınırları içinde fuar merkezine salonları boş ve temiz teslim edememesinden dolayı ödemek zorunda olacağı cezalar toplamı, fuar kapanışını takip eden günde saat 10.00 a kadar yukarıda bahsedilen şekilde tahliyesini gerçekleştirememiş Müşteri'lere eşit olarak pay edilerek tahsil edilecektir. Müşterinin stand kurucusunun söküm için verilen zamanlama takvimine uymayarak stand sökümünü fuar kapanışını takip eden günde saat 10:00 a kadar tamamlamayarak geciktirmesi durumunda 1.000 us$ tahsil edilir. Bu bedel Fuar Merkezi İşletmesi tarafından uygulanabilecek fuar alanı tahliyesi gecikme cezasını kapsamamaktadır. Müşterinin stand kurucusunun sökümün tamamlanması ardından verilen zamanlama içinde, stand inşaat artıklarını fuarın kapanışını takip eden günde saat 10:00 a kadar Fuar Merkezi alanı (açık alan dahil) dışına taşıtmaması durumunda ( Belediye çöp toplama merkezlerine taşıtılması gerekmektedir. ) 300 us$ tahsil edilir.                
D- GENEL ŞARTLAR: 
1- UBM Rotaforte tarafından yapılacak fuarların tümünün veya bir bölümünün yasaların öngördüğü mücbir sebeplerle; savaş, ayaklanma, terör, genel grev, yerel veya genel seçim, salgın hastalık, yangın, su baskını, deprem ve doğal afetler nedeni ile hükmen veya resmi makamların muameleleri ile veya fuarlar düzenlenmesine dair yönetmelikle ilgili veya fuar merkezinin kendinden kaynaklanan sebeplerle fiili veya hukuki olarak kullandırılmasının olanaksız hale gelmesi nedeni ile ve benzeri nedenlerden dolayı açılması olanaksızlaşırsa; UBM Rotaforte ilan ettiği fuarı açmadan önce veya fuar esnasında erteleyebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu sebeple UBM Rotaforte'den ödeme iadesi isteyemez, maddi ve manevi tazminat talep edemez. 
2- Müşteri, UBM Rotaforte tarafından yapılacak organizasyonun tümünün veya bir bölümünün, fuarların başarısı için sektörün talebi, ekonomik veya siyasi durum, organizasyonun gerekleri veya organizatörün kendi takdiri ile alacağı karar doğrultusunda değiştirilebilmesini (yer ve tarih değişikliği dahil) peşinen kabul eder. Değişikliklere itiraz edemez ve hiçbir sebeple fuardan ayrılamaz. Bu tür bir değişiklik olması halinde dahi, sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini aynen yerine getirmek ve ödemelerini ödeme şeklinde belirtilen tarihlerde tamamlamak mükellefiyetindedir. 
3- UBM Rotaforte, fuarların genel bütünlüğü ve organizasyon gerekleri açısından Müşteri'yi bilgilendirerek sözleşmede belirlenen yerinden aynı ölçüde bir başka alana taşıyabilir. Bu değişiklikten dolayı müşteri itiraz edemez, fuardan ayrılamaz, katılım şartları ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemez. 
4- Fuar alanı katılım ücreti 1m2 (bir metrekare) birim alınarak hesaplanır. Bu ücrete; a) Boş alanın tahsisi, b) Fuarın genel tanıtımı, c) Fuar web sitesinin hazırlanması ve güncellenmesi, d) Fuar kataloğunun hazırlanması ve yayınlanması, e) Katılımcının sahip olduğu m2ye göre belirlenmiş sayıda duyuru ve serbest giriş misafir davetiyesi verilmesi ve f) katılımcının sahip olduğu m2ye göre belirlenmiş sayıda katılımcı yaka kartı verilmesi dahildir. 
* Fuar kataloğuna bilgi girişi kayıt ücreti bedeli dahilindedir. 
* JNA-NetAsia bir yıllık üyelik hakkı ve web listesine bilgi girişi JNA-NetAsia ücreti bedeli dahilindedir. 
Bunun dışında verilebilecek hizmetler aşağıda listelenmiş olup, Müşteri'ye verilmiş olan Fuar Yönetmeliği'nde belirtilen şartlarla ve ücreti mukabilindedir. Ücretli hizmetler: a) Fuar kataloğu ve diğer basılı yayınlarda reklâm, açık ve kapalı alanlarda reklâm, pano ve billboard kullanılması, b) Stand dekorasyonu ile ilgili panel ve aydınlatma dâhil her türlü malzeme kiralanması, c) Stand halısı, d) Standlara dekorasyon, aydınlatma veya makine ve ekipmanlarda kullanım amacı ile elektrik kablo bağlantısı yapılması, e) Sigorta yaptırılması, f) Hostes, tercüman veya güvenlik elemanı temini, g) Fuar alanında genel kasada veya standın içinde kasa kiralanması, h) Basınçlı hava, su, telefon hattı, internet hattı tahsisi, i) Stand içi temizlik servisi, j) Gümrükleme, taşıma, indirme ve bindirme hizmetleri, k) sahip olduğu m2ye gore belirlenmiş sayının üzerinde duyuru, serbest giriş misafir davetiyesi ve katılımcı yaka kartları temini. 
5- Müşteri, fuar merkezine, fuar merkezinde ve fuar merkezinden gerçekleştireceği her türlü nakliye ve elleçleme hizmetlerini, fuar merkezinin gösterdiği tek yetkili şirketten sağlamakla yükümlüdür. 
6- Müşteri, fuar etkinliğinde kullanacağı ses, görüntü ve ışık sistemlerini, ekipmanlarını ve bunlara ilişkin destek hizmetlerini fuar merkezinin güvenliği açısından fuar merkezinin göstereceği şirketten sağlamakla yükümlüdür. 
7- Fuarlara iştirak eden Müşteri, bütün riskleri kapsayacak şekilde sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Bu sigorta kapsamına stand kurulumunu gerçekleştirecek olan çalışanlarının kaza, yaralanma, ölüm gibi risklere karşı sigortalanmasının dahil edilmesi gerektiği gibi, fuara stand kurulumu gerçekleştirmek için giriş yapmasından, standını söküp fuar alanını tahliye etmesine kadar olan tüm süreci kapsayacak şekilde yangın, infilak, komşu mali mesuliyet, kötü niyetli hareket, hırsızlık, gasp, su baskını, doğal afetler vs. gibi risklere karşı sigortalamayı da dahil etmelidir. Müşteri sigorta işlemlerini fuar açılış tarihinden en geç 5 gün evvel (yerleşim başlangıcından önce) bitirmiş olmalıdır. Fuara taşınma, fuar ve fuardan tahliye günleri dahilinde Müşteri'ye ait her türlü malın kaybından veya hasar görmesinden UBM Rotaforte'nin hiçbir şekil ve şartta sorumlu olmadığını bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. Bu süre içinde fuarın kurulumunda, açık ve kapalı olduğu saatlerde, fuarın sökümünde ve fuara ve fuardan nakliyesinde Müşteri'nin stand dekorasyonunun kurulumu, sökümü, nakliyesi ve mevcudiyetinden dolayı, çalışanlarına ve bilcümle 3. şahıslara gelebilecek zararların Müşteri tarafından tazmin edileceğini bilir, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. 
8- UBM Rotaforte, direkt Fuar Merkezi veya 3. taraf şirketler tarafından verilen hizmetler ile Fuar Merkezi alanı ve çevresindeki otopark alanı ile ilgili eskime, kusur ve eksik hizmetten sorumlu tutulamaz. 
9- Müşteri, kendisine verilen fuar katılımcı yaka kartlarını, sadece fuara katılan firmasının sahiplerine ve çalışan personeline kullandırmakla sınırlıdır. Talep edilen yaka kartının, Müşteri tarafından 3. şahıslara kullandırıldığının tespiti halinde, yaka kartına fuar güvenlik yetkililerince el konur ve kartı taşıyan kişi fuar sahasının dışına çıkarılır. Bu duruma sebebiyet veren Müşteri, UBM Rotaforte'ye her suiistimal edildiği tespit edilen yaka kartı başına 25us$ cezayı derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüd eder. Bu konuda güvenlik görevlilerinin tutacağı tutanak kesin olup, Müşteri tutanağa ve tutara itiraz hakkı olmadığını bilir ve kabul eder. 
10- Müşteri standında veya fuarların tüm açık ve kapalı alanlarında, fuarların tek yetkili taşeronlarına verilmiş olan kasa kiralama veya herhangi başka fuar hizmet haklarını ücretsiz veya ücretli olarak ifa edemez ve/veya kullanamaz. Müşteri, belirlenen hizmetleri UBM Rotaforte'nin gösterdiği tek yetkili şirketten sağlamakla yükümlüdür. İhlali halinde fuarların bu konu ile ilgili belirlenmiş olan hizmet fiyatlarını %50 fazlası olarak UBM Rotaforte'ye ödemekle yükümlü olduğunu bilir ve gayri kabili rücü kabul, beyan ve taahhüd eder. Müşteri fuar hizmet haklarını ücretli veya ücretsiz ifa ederek ihlal eden taraf ise, fuar katılımı sözleşmesi fuar açılmadan once veya fuar açıldıktan sonra dahi iptal edilebilir, ücreti irat kaydedilir ve bir sonraki fuara katılımı kabul edilmez. Ayrıca hakları ihlale uğramış olan tek yetkili taşeronun ihlal eden firma veya kişiden talep edeceği maddi ve manevi tazmin hakları saklı olup, tazmin hiçbir şekil şartta UBM Rotaforte'den talep edilemez, UBM Rotaforte'ye rücu edilemez. Bu sözleşmede yer alan maddeler konu ile ilgili her türlü diğer sözleşmelerin üzerindedir. İhlal eden veya ihlale uğrayan taraflar bu durumu bilir, ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. 
11- Bu sözleşmeye konu fuarın, gerek fuar merkezinin bu sözleşmenin imzalanmasından sonra uygulayabileceği ek bedeller, gerekse fuar merkezi tarafından Organizatör'e herhangi bir sebeple rücu edilebilecek bil cümle ödemeler ve tazminatlar sebebiyle sözleşmede belirtilen m2 alan birim bedeli attırılabilir. Bu sebeple Müşteri fuar(lar)dan ayrılamaz, talep edilen fark tutarına ve ödeme vadesine itiraz edemez, belirlenen vadelerde talep edilen fark tutarını bildirimi takip eden 7 işgünü içinde ödeyeceğini, ödemesini geciktirdiği takdirde aylık %2 vade farkı uygulanacağını bilir ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüd eder. 
12- UBM Rotaforte, bu sözleşmede belirtilen fuarın amblem, logo ve adını değiştirebilme ve bu sözleşmenin imzalanması ile edindiği tüm hak ve alacaklarını bir başka şirkete devretme yetkisini elinde tutar. Bu değişiklikten dolayı müşteri itiraz edemez, fuar(lar)dan ayrılamaz, katılım şartları ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemez. 
13- Bu kira sözleşmesi dahilindeki tüm bedeller KDV hariç olup, tüm bedellere KDV ilave edilecektir. %18 KDV matrahında yapılacak her türlü değişiklik Müşteri faturasına yansıtılır. 
14- Uyuşmazlıkların çözümü için Istanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 
15- Bu katılım şartları toplam dört sayfadan ve A-B-C-D başlıkları altında toplam 39 (otuzdokuz) maddeden oluşmuştur
IJS Katılımcı Ürünleri

Mücevher

 

Detay için tıklayın

Değerli Taş

 

Detay için tıklayın

Makina/Ekipman

 

Detay için tıklayın

Fuar Video

Privacy Policy

UBM Rotaforte, take individual privacy seriously. This Statement explains our policies and practices.

 

 • We respect your privacy and we will use our reasonable endeavour to:
 • • to implement computer, physical and procedural safeguards to reasonably protect the security and confidentiality of the personal data we collect;
 • • to limit the personal data collected to the minimum required to provide better service;
 • • to permit only properly trained, authorized employees to access personal data;
 • • not to disclose your personal data to external parties unless you have agreed, we are required by law or any lawful request of any enforcement agencies or we have previously informed you.

 

1. Information collection
In order to provide better service to you and to fulfil the purposes set out in the next paragraph, we may collect certain information when you register with us or communicate with us. In the process, we may also collect personal information of individual contact persons of companies or their employees. As stated in the registration form, some of the requested information is mandatory and some of them you may provide voluntarily. If specific mandatory information is requested but not supplied, we may be unable to provide the requested service. We only retain personal data for so long as it is necessary for fulfilling the purposes set out in the next paragraph.


2. Use of information

 • The purposes for which information may be used by us include:
 • • processing applications for exhibiting at or visiting our trade fairs
 • • facilitating and enhancing our operations by incorporating the personal data into our database and conducting analysis, research and auditing based on the personal data
 • • promoting and notifying you of our trade fairs in Turkey and around the world, and events or trade fairs organised by our affiliates and joint venture partners
 • • distributing publications and research materials of our company
 • • marketing our services or products
 • • if necessary, facilitating legal proceedings, including collecting overdue amounts

 

Direct marketing
We may use your personal data, including your name, email address and physical address to conduct direct marketing in relation to the promotion of and invitation to our trade fairs in Turkey and around the world, and events or trade fairs organised by our affiliates and joint venture partners, as well as the promotion of our services via fax, email, direct mail, telephone and other means of communication, or send e-newsletters to you. We will not so use your personal data unless we have received your consent to the said intended use. You may choose not to receive promotional materials by simply telling us through the below contact details, and we will cease to do so, without charge.

 

3. Disclosure / Transfer of Data

 • We will keep the personal data we hold confidential but may provide or transfer the personal data to:
 • • our agents, advisers, auditors, contractors, and service providers in connection with our operations or services for facilitating and enhancing our operations and conducting analysis, research and auditing based on the personal data

 

Provision of data for direct marketing
Please note that we intend to provide the personal data we collected, including your name, email address and physical address to our overseas offices, affiliates, joint venture partners, which are also exhibition organisers, for use in direct marketing in relation to the promotion of and invitation to their trade fairs and events. We will not so provide your personal data for the said purposes unless we have received your written consent to the aforesaid intended provision.

 

4. Cookies
When you browse our website, cookies may be stored in your computer's hard drive. We use cookies to personalise your use of our website and to operate the service areas. You have a choice not to accept cookies, but if you do certain functionality may become unavailable.

 

5. Security
In general, your Personal Data is kept confidential and is only accessible by authorised personnel.

 

6. Hyperlinks
Our websites may include links to external sites, including sites of members, third parties and "co-branded" sites. Links to external sites do not imply any endorsement of such sites (or any products or services offered thereon) by us or any warranty or guarantee of any information provided thereon. We disclaim and exclude any responsibility or liability for any external site for which a link is provided and this Privacy Policy shall not apply to any such site. Please refer to the privacy policies of the other websites.

 

7. Changes
Any changes to this Privacy Policy Statement will be posted on this webpage and effective immediately on the posting date.

 

8. Transfer of Data Overseas
We will generally hold your data on our servers in Turkey. However, we may transfer it to our overseas offices elsewhere in the world or to any of the people listed at paragraph 3 above, who may be located elsewhere.

 

Gizlilik Hakları

UBM Rotaforte, fuarlarına yönelik müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, bazı kişisel ve/veya kurumsal bilgilerinizi (isim, firma adı, firma faaliyet alanı, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

 

UBM Rotaforte, bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel olarak, fuar öncesi, fuar dönemi ve fuar sonrasında olmak üzere katılımcı ve ziyaretçi profillerine yönelik duyuru ve bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır.

 

Firma ve kişisel bilgileriniz, fuarımızın duyuru ve tanıtımına yönelik bilgilendirme, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmanız adına gerek e-posta, gerekse posta ve diğer doğrudan pazarlama kanalları vasıtasıyla tarafınıza iletilebilmektedir.

 

Gizlilik Politikamız gereği; UBM Rotaforte, üyelik formlarından topladığı bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta olup, faaliyet dışı hiçbir nedenle ve / veya ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

 

UBM Rotaforte, bu bilgilerin haricinde, site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek, istatistiksel olarak yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler,

 

UBM Rotaforte site ziyaretçi profilini ölçümleyebilmek adınadır. UBM Rotaforte ve UBM Rotaforte tarafından düzenlenen, "Istanbul Jewelry Show" Fuarlarımıza yönelik bilgilendirmelerden düzenli olarak haberdar olmak için lütfen E-posta aboneliğine kayıt olunuz. E-posta aboneliğinden ayrılmak istemeniz halinde; dilediğiniz zaman, gelen e-postalarınız üzerinde yer alan "Üyelikten Ayrılmak İstiyorum" linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

İş bu gizlilik şartlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, gizlilik şartları bölümünde söz konusu güncelleme UBM Rotaforte tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

UBM JEWELLERY FAIRS::
Europe/Middle East - Istanbul March | Istanbul October | Freiburg (Germany) China - Shanghai | Shenzhen | Hangzhou | Hong Kong - June Jewellery & Gem Fair | September Jewellery & Gem Fair | India - Mumbai | Chennai | Hyderabad | Delhi Japan - Tokyo Singapore - Singapore Taiwan - Taipei

UBM JEWELLERY RESOURCES:
JewelleryNetAsia.com | AsiaFJA.com | JewelleryNewsAsia.com

 

Copyright | Privacy Policy | Site Map | IJS Standart Rules & Regulations | Copyright 2014 UBM Rotaforte International Fairs Inc (All Rights Reserved)